วิ ธีการคืนรถ หากผ่ อ นต่อไม่ไหว ให้เ สี ยประโยชน์น้อยที่สุด

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าวิกฤต ส่งผล ก ร ะ ท บ ถึงการใช้ชีวิตของหล า ย ๆ คน บางคนถึงขั้นต้อง ว่ า ง ง า น ข า ดร า ยได้ประจำ แน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะ ย า ก ดีมีจนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้กันไป และหากมาถึงจุดที่ไม่อาจไปต่อ แบกรับภาระ ค่างวด ค่าผ่ อ นรถ ต่อไปไม่ไหว การตัดสินใจ ข า ย ร ถ เพื่อตัดค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในแต่ละเดือน แล้วแลกเป็น เ งิ น ทุน มาหมุนเวียนต่อชีวิตก่อน น่าจะเป็นทางออ กที่ดีในตอนนี้

หนทางสุดท้ายก็ต้องไปถึงการ ข อ ย ก เลิกสัญญาเช่าซื้ อรถยนต์ กับธนาคาร หรือสถาบันการ เ งิ น หรือ การคืนรถให้ไฟแนนซ์ ซึ่งนับเป็นทางออ กที่ดีกว่าปล่อยให้รถถูกยึดหรือถูกฟ้องร้อง ซึ่งมีร า ยละเอียด ขั้ น ต อ น ที่ควรทำความเข้าใจก่อน ดังนี้

1 ไฟแนนซ์ ต้องการ เ งิ น มากกว่ารถ อธิบายได้ว่าบริษัทไฟแนนซ์เป็นฝ่ายให้ผู้ซื้ อยืม เ งิ น มาชำระค่ารถทั้งหมดก่อน แล้วค่อยผ่ อ นชำระคืนพร้อมกับดอ กเบี้ยต ามที่ระบุในสัญญา ดังนั้น การนำรถยนต์ไปคืนย่อมไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใด ๆ ต่อไฟแนนซ์ ทว่าก็ถือเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ต ามกฎห ม า ย

2 คืนรถแล้วอาจต้องใช้ ห นี้ ต่อ เมื่อมีการคืนรถเกิดขึ้นแล้ว ไฟแนนซ์จะนำรถไปข า ยทอ ดตลาดทันทีเพื่อตีมูลค่าออ กมาว่าสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้หรือไม่ หากไม่พอ กับ ห นี้ ที่เหลือก็ต้องชำระต่อไป สำหรับกรณีนี้มักเกิดจากการที่ไฟแนนซ์ได้ดำเนินการยึดรถคืน และดำเนินคดีฟ้องร้องเรียกเอา เ งิ น ส่วนต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าผู้ใช้รถต้องเป็นฝ่ายเ สี ยทั้ง เ งิ น เ สี ยทั้งเวลา และยังเ สี ยเ ค ร ดิ ตอีกด้วย

3 ผู้ค้ำประกันต้องระวังให้ดี มีบางกรณีที่ผู้ใช้รถนำรถไปคืนให้กับไฟแนนซ์ เมื่อข า ยทอ ดตลาดแล้วเกิดส่วนต่างขึ้นกลับไม่รับผิ ดชอบ ฉะนั้น ประเด็นสำคัญในการคืนรถให้ไฟแนนซ์คือ แม้จะคืนรถแล้วแต่ก็อาจจะยังมี ห นี้ สินส่วนต่างที่ต้องเป็นภาระชดใช้ต่อไปอีก จึงกล่าวได้ว่านี่ควรจะเป็นทางเลือ กสุดท้ายสำหรับการปลดภาระ ห นี้ สินรถยนต์ ซึ่งก่อนจะมาถึงกระบวนการนี้ อาจจะยังมีทางออ กอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาก่อนดังต่อไปนี้

วิ ธีการแก้ปัญหาก่อนตัดสินใจคืนรถให้ไฟแนนซ์

1 ปรึกษากับบริษัทไฟแนนซ์เพื่อปรับโครงสร้าง ห นี้ รถยนต์ ควรมีการพูดคุยเรื่องค่างวดให้ผ่ อ นน้อยลง หรือผ่ อ นให้นานขึ้นได้ ซึ่งต ามที่กล่าวไปก่อนแล้วว่า บริษัทไฟแนนซ์ย่อมต้องการได้รับผลตอบแทนเป็น เ งิ น ต้นและดอ กเบี้ย มากกว่าการได้เป็นรถยนต์คืนอยู่แล้ว แม้จะต้องยืดเวลาออ กไปนานกว่าที่ระบุในสัญญาเดิมก็ต าม

2 ข า ยรถต่อให้คนอื่นด้วยตัวเอง นี่คือวิ ธีที่อาจะทำให้ได้ เ งิ น คืน มาบ้าง หรืออ ย่ างน้อยก็ไม่ต้องเ สี ย เ งิ น ส่วนต่างและไม่เ สี ยเ ค ร ดิ ตอีกด้วย

3 ยกรถให้ญาติสนิทหรือเพื่อนสนิทไปผ่ อ นต่อ ในกรณีนี้แนะนำว่าควรเป็นญาติสนิทหรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้จริง ๆ เ พ ร า ะวิ ธีนี้เท่ากับเป็นการยกรถให้ผู้อื่นแบบฟรี ๆ อ ย่ าลืมว่าจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อที่บริษัทไฟแนนซ์ให้เรียบร้อย ข้ อ ดีของวิ ธีนี้คือคุ้มค่ากว่าการนำรถไปคืนหรือปล่อยให้รถถูกยึดแน่นอน อ ย่ างไรก็ต าม หากวิ ธีอื่น ๆ ยังไม่สามารถนำไปสู่ทางออ กได้ การคืนรถให้ไฟแนนซ์คงเป็นทางเลือ กสุดท้าย ซึ่งมีขั้ น ต อ นดังต่อไปนี้

วิ ธีการคืนรถให้ไฟแนนซ์ ให้เ สี ยประโยชน์น้อยที่สุด

1 อ ย่ าผิ ดนัดชำระโดยเด็ดข า ด

2 เป็นฝ่ายคุยกับไฟแนนซ์ก่อน

ข้ อ ดีของวิ ธีนี้คือ เมื่อสัญญาเช่าซื้ อถูกบอ กเลิกโดยที่ผู้ใช้รถไม่ได้เป็นฝ่ายผิ ดสัญญา หรือไฟแนนซ์ไม่ได้มายึดรถยนต์กลับไปเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการนำรถไปขา ยทอ ดตลาด หากมูลค่าที่ขา ยได้ไม่เพียงพอ กับยอ ด ห นี้ ต ามสัญญาเช่าซื้ อ ฝ่ายผู้ใช้รถจะไม่ต้องรับผิ ดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น แต่แบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผู้ใช้รถอาจจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล ซึ่งจะกล่าวถึงในข้ อต่อ ๆ ไป

3 ตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบ

ควรตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบ ถ่ายรูปทุกมุมของรถไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นขับรถไปที่บริษัท ไ ฟ แ น น ซ์ และเจรจาขอให้บริษัทออ กหลักฐานการส่งมอบรถคืน ทำการตกลงเรื่องค่าเ สี ยห า ยที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้เรียบร้อย

4 เตรียมตัวขึ้นศาล

เมื่อผู้ใช้รถขอทำเรื่องคืนรถ บริษัทไฟแนนซ์ก็จะนำรถไปดำเนินการข า ยต่อเพื่อให้ได้ เ งิ น คืน มา มีโอกาสน้อยมากที่จะสามารถขา ยได้ เ งิ น มาสามารถหักลบกลบ ห นี้ ได้ เมื่อจำนวน เ งิ น ที่ ข า ย ร ถ ไปไม่เพียงพอ กับการชำระ ห นี้ ที่เหลืออยู่ ไฟแนนซ์จึงต้องมาไล่เบี้ยเรียกร้องให้ผู้คืนรถชดใช้ส่วนต่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งกระบวนการก็อาจจะสิ้นสุดหากตกลงกันได้ แต่หากไม่เป็นไปต ามนั้น ขั้ น ต อ นต่อไปก็จะไปถึงการฟ้องร้องต่อศาล

อ ย่ างไรก็ต าม ต้องบอ กไว้ก่อนว่าการต้องขึ้น ศ า ล ในกระบวนการนี้ไม่ได้น่ากลัวอ ย่ างที่คิด และถือเป็นขั้ น ต อ นปกติ ซึ่งศาลจะให้ความยุติธรรมในการไกล่เกลี่ยค่าเ สี ยห า ย ให้คู่กรณีพอใจมากที่สุดในการบอ กเลิกสัญญาเช่าซื้ อ ต ามประมวลกฎห ม า ย แ พ่ ง และพาณิชย์ ม า ต ร า 573

ก ฎ ห ม า ย ที่เกี่ยวข้ อง

ประมวลกฎห ม า ยแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573 ผู้เช่าจะบอ กเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ด้วยการส่งมอบท รั พ ย์สินกลับคืนให้แก่เจ้าของโดยเ สี ยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ที่มา parinyajai