ปีใหม่แล้วแต่ชีวิตยังติดขัดไม่ราบรื่น ลองจุดธูป16ดอ ก ปักกลางแจ้ง

วันนี้เรามีการขอขมาและการบอ กกล่าวรวมทั้งขอพรให้ช่วยคุ้มครองดูแลบ้านและคนในบ้านให้อยู่กันได้อ ย่ า งสงบสุข และราบรื่นไม่มีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัว

โดยเป็นพิธีไหว้เจ้าที่กลางแจ้งเพื่อเป็นการอธิษฐานจิตขอให้เทวดาประจำตัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรั ก ษ าและแบ่งบุ ญ กุ ศ ลให้กับเจ้าก ร ร มนาย เ ว รของเราด้วย

ความเชื่อของคนไ ท ยที่ทำต่อ กัน มาแต่โบราณ จนฝังรากลึกในความเป็นอยู่ของเรามาทุกยุคสมัยคือ การกราบไหว้ และเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยมีความเชื่อว่า จะช่วยทำให้เราพบเจอแต่ความเจริญและเป็นสิริมงคล

แต่ถ้าข า ดการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบอ กกล่าวขอขมากันก่อน ก็อาจทำความโชคดีถูกขัดขวาง พบเจอแต่ปัญหาชีวิตหรือมีความว้าวุ่นร้อนใจ การไหว้ศาลหรือ การไหว้เจ้าที่เจ้าทางจึงมีความสำคัญที่ข า ดไม่ได้

โดยให้เราทำการจุดธูปกลางแจ้ง 16 ด อ ก ท่องนะโมฯ 3 จบ แล้วพูดต ามนี้

ขออัญเชิญครูบาอาจารย์ พ ร ะ สั ม ม าสั ม พุ ท ธเ จ้ าทุกพ ร ะ อ ง ค์ รวมทถึงพ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะ ธ ร ร ม พ ร ะ ส ง ฆ์

คุณบิดามารดา พ่อเกิดแม่เกิด พ่อซื้ อแม่ซื้ อ ตลอ ดทุกภพทุกชาติ เทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกองค์ รวมถึงองค์มหาเทพต่างๆ

พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ผู้ยิ่งใหญ่ทุกชั้นห้าดิน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาล 21 ภูมิพระแม่ธรณีพ ร ะ แ ม่คงคาง ที่ข้าพเจ้าได้อาศัยอยู่ พระภูมิเจ้าที่ ทั้งผีบ้านผีเรือน เจ้าก ร ร ม นาย เ ว ร

ของข้าพเจ้าในทุกชาติ ที่เคยผูกพันกันอยู่แ ต่อ ดี ต ช า ติ ขอให้ได้มารับรู้การขอขมาลาโ ท ษของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอเป็นการเลิกลาขอถอนคำสาปแช่งทุกอ ย่ า งที่เคยมีต่อ กันตั้งแต่อ ดีตชาติ

ข้าพเจ้า เอ่ยชื่อตัวเอง ขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมา ล า โ ท ษ ในสิ่งที่เคยทำเคยล่วงเกินไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี

ทั้งกายก ร ร มทั้งวจีก ร ร ม และมโนก ร ร ม ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ขอให้ท่านผู้มีฤทธิ์อำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอโหสิ ก ร ร ม

ต่อข้าพเจ้าด้วยเถิด อ ย่ าได้จอง เ ว รจองก ร ร มต่อ กันอีกเลย

ขอโปรดถอนคำส า ป แ ช่ ง ใดที่เกิดจากข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ ขออ ย่ าได้โ ก ร ธเคือง จองก ร ร มต่อ กันอีกเลย ขอให้ทุกสิ่งจบลง

ดับลง ไปด้วยอนุภาพบารมีแห่งพ ร ะ คุ ณ พ ร ะ พุ ท ธ เจ้ าทุก พ ร ะองค์ บารมีขององค์พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ ได้โปรดกรุณาเมตต าประทานพรให้แก้ข้าเจ้าด้วยเถิด

ขอโปรดเปิดทางสว่างให้ข้าพเจ้า ทั้งทางโลกและทางธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ราบรื่น มีความสงบสุข มีโชคมีลาภเหลือ กินเหลือใช้ มีเงิน มีทองและขอให้พบเจอแต่คนที่มีคุณธรรมทั้งญาติมิตรก็ขอให้เป็นคนดี ประพฤติตัวอยู่ในศี ลใ น ธ ร ร มเสมอด้วยเถิด สาธุ

จากนั้นให้เรากล่าว นะโมฯ 3 จบแล้วกล่าวคำต่อไปนี้

ปะโตเมตัง ปะระชิวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ ขอให้สัตว์โลกทั้งหล า ยทั้ง 3 ภพ ได้โปรดจงพ้นจากเคราะห์ก ร ร มและ ภั ย พิ บั ติทั้งปวง สาธุ สาธุ สาธุ

ทั้งนี้การกล่าวคำสวดและค า ถ าทั้งหมดนี้ได้นำมาจากพระอาจารย์พญายมได้มีการประชุมกับพ ร ะอิน ทร์พ ร ะ พ ร หม ขอช่วยให้รอ ดพ้นจากความทุ ก ข์จาก

เคราะห์ก ร ร มทั้งในอ ดีตและปัจจุบัน ช่วยให้บ ร รลุเรื่องต่างๆไปไ ด้อ ย่ า ง แ ค ล้ วค ล าด ให้บุญที่ได้ทำในชาตินี้ช่วยหนุนทำให้เคราะห์ก ร ร มที่เคยทำไว้หมดไป

ที่มา  krustory