13 สิ่งที่ผู้หญิงห้ามหยุดทำเด็ดข า ด ถ้าไม่อย ากเป็นภาระใครในย ามแก่

ถึงแม้การเป็นผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ แต่ก็ยังมีผู้หญิงหล า ยๆคนที่เก่ง แกร่งกว่าผู้ชายอยู่ไม่น้อย หากคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อย ากจะมีความเก่ง และไม่ต้องเป็นภาระของใครในย ามที่แก่ไป จงอ ย่ าหยุดทำ 13 ข้ อนี้

1. อ ย่ าหยุดฉลาด จงอ ย่ าหยุด อ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2. อ ย่ าหยุดออม ไม่ว่าจะออมด้วยวิ ธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้ อพันธบัตรรัฐบาล ซื้ อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้ อทอง ซื้ อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือ ดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

3. อ ย่ าหยุดหาเงิน พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบาน ให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอ กจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

4. อ ย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไป เ สี ย แล้ว

5. อ ย่ าหยุดสวย จงสวยต ามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อ ย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกล า ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบ้านเด็ด ข า ด

6. อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอ กจากความสุข ที่ได้บินออ กไปนอ กรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7. อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา ออ กกำลังกาย เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง กายที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

8. อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จัก เ ส พ อ ย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

9. อ ย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลา ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

10. อ ย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

11. อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำ เ สี ย เถิด

12. อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

13. อ ย่ าหยุดกตัญญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

ที่มา  verrysmilejung