โบราณว่าไว้ 14 เรื่องบอ กเ ห ตุดีและร้ า ย หากใครได้เจอ กับตัว

เคยได้ยินคำโบราณที่ว่า ลางดีลางร้ า ยไหมเอ่ย ลางดีบอ กเหตุที่จะนำโชคดีมาให้มีอะไรบ้างลองมาดูกันเลยเผื่อว่าลางดีนั้นจะเกิดกับคุณ คุณอาจจะกำลังโชคดี

เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวลางบอ กเหตุ และผมเชื่อว่าในทุกวันนี้หล า ยๆคนก็คงยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราว แบบนี้ ทั้งลางดีและลางร้ า ย วันนี้เราเลยขอนำเสนอเรื่องราว ลางบอ กเหตุที่บอ กว่าคุณกำลังจะได้รับโชคเรื่องเงินๆทองๆ และลางบอ กเหตุที่บอ กว่าคุณกำลังจะโชคดีได้รับโชคเรื่องเงินๆทองๆนี้ จะเป็นแบบไหนกันบ้างไปชมกัน

1. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกถ่ายรดบนศีรษะเชื่อว่าจะโชคร้ า ย หากกำลังจะออ กเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรดที่ศีรษะซะก่อน ให้หยุดการเดินทางทันที หรือเลื่อนกำหนดออ กไปเป็นวันรุ่งขึ้น

2. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ า ย เนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่ าต า ย ายที่ต า ย ไปแล้วมาอาศัยอยู่ คอยคุ้มครองลูกหลานจากภั ยอั น ต ร า ยนั่นเอง แต่ต ามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้าน มักจะร้องตอนกลางคืน ดังนั้นถ้าร้องตอนกลางวันถือเป็นลางบอ กเหตุร้ า ย

3. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าตอนกลางคืนถ้าได้ยินเ สี ยงคนร้องทักห้ามขานรับ เพราะเชื่อว่าเป็นเ สี ยงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอน มาหลอ กหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน

4. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าจิ้งจกร้องทัก ห้ามออ กจากบ้านเด็ดข า ด โดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอ ดภั ย โดยถ้าเ สี ยงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทาง แต่หากเ สี ยงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือซ้ายให้เดินทางได้ จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่ างราบรื่นสะดวกสบาย

5. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้านกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ า ย เพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าให้ความอัปมงคล เนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกมักจะไม่มาปะปนอยู่ต ามที่อยู่อาศัยของคน จึงเป็นที่มาว่าหากนกแสกมาอยู่ต ามบ้านเรือน นั่นคือลางร้ า ยที่กำลังจะมาแล้ว

6. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากสั ต ว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาให้ ควรจุดธูปเทียน ดอ กไม้และเชิญให้ออ กจากบ้าน พร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้

7. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากนกในกรงที่เลี้ยงไว้ร้องในเวลากลางคืนจะมีเรื่องร้ า ย เชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หรือเกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้านต้องระมัดระวังตัวให้มากๆ

8. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมาจะมีดวงวิญญาณมาหา เชื่อว่าจะเป็นดวงวิญญาณของคนสนิท ญาติที่เ สี ย ชี วิ ตแล้วกำลังมาหา

9. คนโบราณมีความเชื่อว่าถ้าหากกำลังสางผมหรือหวีผมแล้วหวีหักคาผม เชื่อว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีต ามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลย ไม่ให้เก็บไว้ใช้หรือนำไปซ่อมมาใช้ใหม่ ก็คล้ายๆกับความเชื่อที่ว่าไม่ให้ใช้ของที่หักหรือชำรุดแล้วนั่นเอง

10. ลางบอ กเหตุ งูเลื้อยตัดหน้ารถ แสดงว่าจะมีโชคลาภเรื่องเงินทอง หล า ยคนเชื่อและมักจะนำเลขรถซื้ อ สลากฯ

11. ลางบอ กเหตุ คัน มือ- มือลอ ก โดยเฉพาะฝ่ามือและหากยิ่งเป็น มือซ้าย แสดงว่ากำลังจะมีลาภด้านเงินทอง

12. ลางบอ กเหตุ ต า ปาก คิ้วกระตุก-เ ข ม่ น คนโบราณเชื่อว่า หากใครเขม่นคิ้วขาว จะมีโชคลาภ หรืออาจได้ลาภลอย

13. ลางบอ กเหตุ เหรียญตกให้เก็บ ต ามความเชื่อว่า หากใครเดินไปเจอเหรียญตกให้เก็บเป็นเหรียญนำโชค

14. ลางบอ กเหตุ ร ถ ชน ก่ อ น ห ว ย อ อ ก ใครที่รถเฉี่ยว ชนก่อนหวยออ ก หล า ยคนเชื่อว่าเคราะห์ร้ า ย แต่บางคนนำเลขรถมาซื้อสลากฯ เพราะเชื่อว่าเมื่อมีเคราะห์ไปแล้ว ความโชคดีเรื่องเงินทองจะต ามมา

ที่มา  verrysmilejung