ขั บรถให้ปลอ ดภั ย ในช่วงหน้าร้อน ที่คน มีรถควรรู้ไว้

อากาศในบ้านเรา หากจะให้คำนิย ามคงมีแต่ หน้าร้อน และ ร้อน มาก เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเดือนเมษายนของทุกปี ที่อุณภูมิร้อนระอุ แผดเ ผ าไอร้อนขึ้น มาให้ได้สัมผัสกันอ ย่ างต่อเนื่อง จนทำให้ทั้งเ ด็ กและผู้ใหญ่มีอาการอ่อนเพลีย ไม่สบายต ามๆกัน ที่สำคัญผู้ที่ต้องขั บรถในหน้าร้อนเป็นประจำ ไม่ว่าจะเดินทางไปทำงาน ขั บรถต่างจังหวัด หรือออ กทริปท่องเที่ยว จะต้องมีวิ ธีช่วยคล า ยร้อนทั้งตัวบุคคลและตัวรถ เพื่อให้การขั บขี่ปลอ ดภั ยตลอ ดการเดินทาง ซึ่งวันนี้เรามีข้ อควรปฏบัติสำหรับขั บรถในหน้าร้อน มาฝากผู้ใช้รถทุกท่านครับ

1. ตรวจสอบสภาพรถ

อันดับแรกที่ต้องทำคือ ตรวสอบสภาพรถให้พร้อมสำหรับการขั บขี่ ไม่ว่าจะเป็นระบบหล่อเย็น หม้อน้ำ ระบบแอร์ และน้ำย าแอร์ หากมีจุดไหนรั่วซึม หรือพร่อง ควรทำการแก้ไขและเติมน้ำย าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทันที

2. เช็คย างรถยนต์

หน้าร้อนแบบนี้ อุณหภูมิบนท้องถนนจะสูงมากกว่าปกติ ทำให้ย างมีการขย ายตัวมากขึ้น ส่งผลให้ย างรถบวมและหมดสภาพเร็วกว่ากำหนด ซึ่งอาจระเบิดกลางทางได้หากไม่ตรวจเช็คให้ดี หากพบว่าย างหมดสภาพแล้วควรเปลี่ยนเส้นใหม่เพื่อความปลอ ดภั ย และควรเติมแ ร งดันลมย างให้มากกว่าปกติราว 2-3 ปอนด์ เมื่อต้องขั บรถทางไกล ซึ่งจะช่วยป้ อ งกั นการบิดตัวของย างได้ และจุดที่สำคัญคือ ไม่ควรลดแ ร งดันลมย าง เ พ ร า ะหากย างอ่อนจะทำให้แก้มย างบิดตัวและร้อนง่ายกว่าสภาวะปกติ ส่งผลให้แ ร งดันภายในย างสูงขึ้นจนเกิดย างระเบิดได้

3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรก

การแตะเบรกแต่ละครั้งย่อมทำให้เกิดความร้อนขึ้น มา กอรปกับความร้อนจากภายนอ ก(อากาศและผิวถนน) ส่งผลให้ผ้าเบรกและระบบเบรกร้อน มากกว่าปกติ น้ำมันเบรกจึงเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ดังนั้นควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกต ามระยะที่กำหนดสำหรับรถที่ใช้งานไม่มาก หรือเปลี่ยนก่อนระยะกำหนดหากเป็นรถที่วิ่งส่งสินค้าและผู้โดยส า รเป็นประจำ

4. คล า ยร้อนให้รถ ก่อนเดินทาง

สำหรับใครที่ต้องจอ ดรถต ากแดด ก่อนออ กรถควรปรับอุณหภูมิทั้งภายนอ กภายในให้ใกล้เคียงกันก่อน หากเป็นรถรุ่นใหม่ร า ค าแพงอาจมีฟังก์ชั่นกดสต าร์ทรถ พร้อมเปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้าก่อนผู้ขั บถึงตัวรถแบบสบายๆ แต่ถ้าเป็นรถทั่วไป สามารถคล า ยร้อนให้รถได้โดยการ

เปิดประตูรถทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 นาที หรือลดกระจกด้านหน้าและเปิด-ปิดประตูด้านหลัง 4-5 ครั้งเพื่อระบายอากาศ เปิดกระจกทุกบานก่อนสต าร์ทเครื่องยนต์ ไม่ควรเปิดระบบปรับอากาศเย็นสุดทันที ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิภายนอ กและภายในห้องโดยส า รใกล้คียงกัน จึงค่อยปรับไล่ระดับความเย็น ไม่หันช่องแอร์ตรงกับกระจก เพื่อป้ อ งกั นอั น ต ร า ยจากความเ สี ยห า ย ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน

5. แว่นกันแดด อุปกรณ์ที่ควรมีติดรถ

แสงแดดจ้าในช่วงกลางวัน โดยเฉพาะตอนเที่ยง มักจะทำให้สายต าพร่าและเมื่อยล้าได้ง่าย ซึ่งหล า ยครั้งมักเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดยส า รมารถป้ อ งกั นได้ด้วยการสวมแว่นกันแดดที่ได้มารฐาน เพื่อลดความจ้า และกรองแสงให้เหมาะสมกับสายต า จะช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้น

6. จอ ดพักเป็นระยะ

การขั บในสภาพอากาศที่ร้อนระอุต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกาย ส ม อ งและสายต าเหนื่อยล้าได้ง่าย จึงควรหาที่จอ ดพักเป็นระยะทุก 150-200 กิโลเมตร หรือทุก 2 ชั่ วโมง เพื่อรีเฟรชตัวเองให้ตื่นตัวอยู่ตลอ ดเวลาและให้เครื่องยนต์ได้ระบายความร้อน หากเพลียและง่วงนอน มากก็ไม่ควรฝืนขั บต่อไป ควรหาที่จอ ดสำหรับนอนงีบสักพัก แม้จะถึงจุดหมายช้า แต่ว่าถึงอ ย่ างปลอ ดภั ย

7. ทำอ ย่ างไรเมื่อเกิดภาพลวงต า

ภาพแอ่งน้ำลวงต า ที่ผู้ขั บมักพบบนพื้นถนนแล้วหักหลบกันนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงการหักเหของแสง ซึ่งอัตรายมากถ้าหักรถหลบหรือหยุดรถกระทันหันขณะที่ขั บด้วยความเร็วสูง เ พ ร า ะรถที่ขั บต ามมาอาจหยุดไม่ทันหรือทรงตัวลำบาก ควรขั บด้วยความเร็วปกติ ไม่เร่งแซง เพื่อป้ อ งกั นอุ บั ติ เ ห ตุ

8. เครื่องร้อน ระหว่างขั บขี่

รถยนต์บางรุ่นจะมีเกจวัดความร้อนให้เห็นบนหน้าจอมาตรวัด ซึ่งผู้ขั บสามารถเฝ้าร ะ วั งได้เอง แต่สำหรับรุ่นไหนที่ไม่มี ต้องคอยสังเกตุดูว่าอุณหภูมิในรถร้อนขึ้นหรือไม่ แอร์ไม่เย็น หรือมีสัญลักษณ์ ความร้อน โชว์ ควรหาที่จอ ดรถทันทีเพื่อหาสาเหตุ โดยส่วนใหญ่มักเกิดจาก หม้อน้ำแห้ง นั่นเอง ควรเปิดกระโปรงรถเพื่อช่วยระบายความร้อน แต่ต้องร ะ วั งหากมีควันขึ้นที่ฝากระโปรงรถ ห้ามเปิดออ ก ต้องรอจนกว่าเครื่องยนต์เย็นลง และห้ามเปิดหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เ พ ร า ะอาจได้รับอั น ต ร า ยจากน้ำร้อนที่เดือ ดพุ่งออ กมา เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้วจึงค่อยๆเปิดฝาหม้อน้ำและเติมน้ำลงไปทีละนิดต ามจำนวนที่กำหนด หลังจากนั้นค่อยขั บรถออ ก

เ ท ค นิ คเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางด้วยย านพาหนะคู่ใจ ได้อ ย่ างปลอ ดภั ยตลอ ดหน้าร้อน ไม่ว่าจะเส้นทางใกล้หรือไกลก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ

ที่มา khaorot