สอนลูกให้รู้จักความย ากลำบาก เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะพึ่งตัวเองได้

ถ้ามีลูกจงสอนเขาให้รู้จักความลำบากบ้าง แม้เราจะร ว ยแล้วก็ต าม แต่จงสั่งสอน อบรมเขาว่าเม็ดเ งิ นที่หามา กว่าจะได้แต่ละบาทเราต้องแลกด้วยอะไรมาบ้าง วันนี้เรามีตัวอ ย่ างบทความดีๆ เป็นเรื่องราวของครอบครัวบ้านหลังติดกัน ที่สอนลูกแตกต่างกันอ ย่ างสิ้นเชิง

บ้านหลังแรก ข า ยอาหารต ามสั่ง

บ้านอีกหลังติดกัน ให้เช่าวีดีโอ

บ้านอาหารต ามสั่งมีลูกคนนึง

บ้านให้เช่าวีดีโอ ก็มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกัน

หลังเลิ กเรียน ลูกบ้านต ามสั่ง จะมาช่วยแม่ข า ยอาหาร เก็บจาน เสริฟอาหาร ให้ลูกค้าถึง 3 ทุ่มทุกวัน บ้านให้เช่าวีดีโอ ลูกนั่งเล่นเกมส์อยู่ชั้นสอง เวลาหิวขาว ตะโกนลงมา สั่งให้ป๊ะป๋าไปซื้ อข้าวร้านติดกัน มาให้ถึงห้อง ลูกร้านต ามสั่ง อย ากได้ มอร์ไซค์ จะขับไปโรงเรียน กว่าจะได้ ปาเข้าไป ม.6 เทอมสุดท้าย

เพราะแม่ให้ค่าแ ร งวันละ100ที่ช่วยงานที่ร้าน อีก40 ให้ค่าขน มไปโรงเรียน อย ากได้เก็บเ งิ นซื้ อเอา ลูกร้านวีดีโอ โทรศัพท์  ออ กมาใหม่ๆ แค่ขอแม่ให้ซื้ อเขาก็มีถือไปโรงเรียนคนแรก มีก่อนครูด้วยซ้ำ ลูกร้านต ามสั่ง เสาร์อาทิตย์ ต้องไปตลาดแทนพ่อ ไปซื้ อของด้วยตัวเอง

มาที่ร้านลูกร้านวิดีโอ เสาร์อาทิตย์หยิบเ งิ นในเก๊ะไปดูหนังเดินห้างกับเพื่อน วันนึงสองบ้านไปทอ ดผ้าป่าต่างจังหวัด ขากลับพ่อแม่ทั้งสองคนรถคว่ำ เ สี ยชีวิต ลูกร้านต ามสั่ง เรียนจบ ม.6 ได้ใช้มอร์ไซค์ ที่หามาจากค่าแ ร งตัวเอง ไปตลาด ซื้ อของมาข า ยเปิดร้านต ามสั่งเลี้ยงน้อง

ลูกร้านวิดีโอ จบ ม.6ได้ ใช้เ งิ นที่พ่อแม่ทิ้งไว้จนหมด ในไม่กี่ปี สุดท้ายบอ กข า ยตึก ลูกร้านต ามสั่ง เห็นลูกร้านวีดีโอติดป้ายข า ยตึก เขาเอากำไรและเ งิ นเก็บของพ่อแม่ ไปซื้ อตึกติดกันไว้ ลูกร้านวีดีโอ ได้เ งิ นไปหล า ยล้าน ผลาญจนสนุก ลูกร้านต ามสั่ง ทุบผนังให้เป็นร้านเดียวกัน

ขย ายโต๊ะ มากขึ้น ทำให้ลูกค้ามากขึ้น ข า ยดีกว่าเดิม ไม่กี่ปีลูกร้านต ามสั่งมีชีวิตดีขึ้น เพราะข า ยของดี ส่วนลูกร้านวีดีโอ ใช้เ งิ นหมดจนต้องไปรับจ้าง คนนึงเคยสุขสบายไปลำบาก จากคนเคยลำบาก กล า ยเป็นสุขสบาย คนนึงเคยอย ากได้ทุกอ ย่ าง

แค่เพียงชี้นิ้ว อีกคนกว่าจะได้อะไรมา ต้องทำและสร้างมันด้วยตัวเอง สุดท้าย หลังจากพ่อแม่จากไป แต่ละคนก็มีชีวิตต ามที่พ่อแม่เลี้ยงมา ทนเห็นลูกลำบากวันนี้ไม่ได้ ก็อ ย่ าหวังว่าลูกจะสบายในวันที่คุณจากลา ตร าบใดที่เรามีอายุไม่ถึงพันปี ต้องสอนลูกให้รู้ผิ ดชอบ ชั่ ว ดี

รู้จักความย ากลำบ ากของชีวิตตั้งแต่วันนี้ คุณก็รู้ดีไม่มีใคร อยู่หาเ งิ นให้ใครใช้ไปตลอ ดชีวิตได้ แล้วทำไม ไม่สอนเขาหาเ งิ นใช้เอง ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต ามใจ ไม่ใช้เ งิ นเลี้ยง สอนให้รักและแบ่งปั่น ให้รู้จักความย ากลำบาก โตขึ้นลูกจะอยู่ได้ในวันที่พ่อแม่ดูแลไม่ได้แล้ว ฝากไว้ให้คิด

ที่มา dhammasawatdee