ถึงลูกชายลูกสาว เมื่อต้องเจอสิ่งเหล่านี้

ในชีวิตคนเราต่างต้องเจอเรื่องมากมายทั้งเรื่องดีไม่ดี สุขหรือทุ ก ข์และเมื่อเราเจอสิ่งที่เราควรีอันดับแรกคือสติ และนี่คือสิ่งที่เราอาจต้องเจอเมื่อชีวิตเราเติบโตมากขึ้นและเราต้องก้าวผ่านไปให้ได้

1. เวลาเจอเจ้านายจอมละเมียด ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์แบบ

2. เวลาเจอปัญหาซับซ้อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียน ที่จะสร้างปัญญาได้อ ย่ างวิเศษ

3. เวลาเจอคำตำหนิ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การชี้ขุมท รั พ ย์มหาสมบัติ

4. เวลาเจองานหนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อม สู่ความเป็น มืออาชีพ

5. เวลาเจอความทุ ก ข์หนัก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

6. เวลาเจอคำนิ น ท า ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การสะท้อนว่าเรา ยังคงเป็นคนที่มีความหมาย

7. เวลาเจอความพลัดพราก ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทเรียนของการรู้จัก ยืนหยัดด้วยตัวเอง

8. เวลาเจอความป่วยไข้ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือ การเ ตื อ นให้เห็นคุณค่า ของการรั ก ษ าสุขภาพให้ดี

9. เวลาเจอลูกหัวดื้อ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์ ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

10. เวลาเจอความผิ ดหวัง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิ ธีที่ธรรมชาติ กำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

11. เวลาเจอแฟนทิ้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความเป็นอ นิ จ จั ง ที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

12. เวลาเจอความย ากจน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือวิ ธีที่ธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

13. เวลาเจออุ บั ติ เ ห ตุ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือคำเ ตื อ น จงอ ย่ าประมาทเป็นอันข า ด

14. เวลาเจอคนที่ใช่ แต่เขามีคู่แล้ว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือประจักษ์พย าน ไม่มีใครได้ทุกอ ย่ างดั่งใจหวัง

15. เวลาเจอคนกะล่อน ให้บอ กตัวเองว่า นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่น่าเจริญรอยต าม

16. เวลาเจอคนเลว ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือตัวอ ย่ างของชีวิต ที่ไม่พึงประสงค์

17. เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบททดสอบ มารไม่มี บารมีไม่เกิด

18. เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือความอนัตต า ของชีวิตและสรรพสิ่ง

19. เวลาเจอวิกฤต ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

20. เวลาเจอความ ต า ย ให้บอ กตัวเองว่า นี่คือฉากสุดท้ายที่จะทำให้ชีวิต จบลงอ ย่ างสมบูรณ์

ที่มา B i t c o r e t e c h  108resources