ถึงอยู่คนเดียวก็สุขได้ แค่มี 6 ข้ อนี้

บางทีเรื่องของความรักนั้น มันก็ต้องรอ จังหวะบ้างเหมือนกัน ไม่ใช่บทอย ากจะมี ก็สามารถที่จะมีได้เลยนะ เพราะถ้าเราไปเจอคนที่ไม่ดี แน่นอนว่าเราก็จะไม่มีความสุขในความรักนั้นหรอ ก

บางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเร่งรัดอะไร ถ้าหากโสดเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะโสดให้มีความสุข แค่นั้นความโสดมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ า ยเลย แต่การไปรักคนผิ ดนี่สิ ที่กลับเลวร้ า ยยิ่งกว่า

บางทีหากชีวิตของเรา ยังไม่ถึงจังหวะที่จะมีคนรัก เราก็ต้องใช้ชีวิตโสดต่อไปอ ย่ างนั้นให้มีความสุข แล้วเราจะไม่มีความทุ ก ข์ และไม่รู้สึกเลยว่าความโสด มันแย่สำหรับเรา ที่เรารู้สึกแบบนั้นก็เพราะว่าเราคิดไปเอง

หากเราสามารถที่จะเรียนรู้การอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ สักวันหากเราต้องถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว เราก็จะมีภูมิต้านทาน ที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ต้องพึ่งพาใครได้เอง

1. ชาวโสดควรเป็น มิตร กับชาวโสดทั่วโลก

การผูกมิตรกับ เพื่อนข้างห้องป้าข้างบ้านเพื่อเอาไว้พึ่งพาย าม ย าก ให้ช่วย ส อ ด ส่ อ งดูแลเป็นหูเป็นต าก็เป็นสิ่งดีงามได้ไม่น้อยมี เพื่อนแก้เ ห ง าได้อีกด้วย

2. มีทักษะชีวิต ติดตัว

ชาวโสดต้องมีทักษะ ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตโสด ติดตัวบ้างเช่นเปลี่ยนหลอ ดไฟ ซ่อมท่อน้ำประปา ดูแลรถ สำหรับชายโสดก็ฝึกเ ย็ บผ้าทำอาหาร

3. สุ ข ภ า พ ก็สำคัญนะ

การไม่มีโ ร ค เป็นลาภอันประเสริฐการดูแล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ จึงเป็นเรื่องสำคัญชาวโสดจึงควรตรวจร่างกายประจำปี

4. รู้จักวางแผน ด้านการเงิน

เมื่อจะใช้ชีวิตโสด ให้มีความสุขต้องรู้จักออม เงินไม่ว่าจะในรูปแบบสังหาริมท รั พ ย์ อสั งหาริมท รั พ ย์,สะสมกอง ทุ น รวม เพื่อ การเลี้ยงชีพ,กองทุนหุ้ นระยะย า ว การทำประ กั นชีวิตเปิดบ้านเช่าเล่นหุ้นอยู่บ้าน

5. รู้จัก S A F E T Y F I R S T

ชาวโสดควรมีทักษะการป้องกันตัวหรืออุปกรณ์ที่ช่วย ป้องกันตัวเองควรเลี้ยงสุ นั ข สักตัวไว้คอยเ ตื อ นภั ย

6. ให้รางวัล กับชีวิตบ้าง

ความโสดมีข้ อ ดีมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การมีอิส ระอย่ างเต็มที่การท่องเที่ยว หรือเข้าคอร์สอบรมทำกิจ ก ร ร มใหม่ๆ เพื่อสร้างความตื่ นเต้ นและพัฒนา ศักยภาพของชาวโสด

ที่มา  wansukth  meeyim