เรียนจบเริ่มทำงาน ทำไมต้องเริ่มเก็บเ งิ นทันที

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำ งานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงาน เพื่อหาร า ยได้ ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่างๆที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เงิ นที่ได้มาเหล่านั้น มักจะหมดไปกับค่าใช้จ่าย ประจำบวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เช่น ค่าดูหนังแฮงค์เอาท์กับเพื่อน

สมัยเรียน หรือเพื่อนร่วมงาน คนที่เพิ่งได้รับเงิ นเดือนใหม่ๆ มักไม่คิดออมเงิ น ตั้งแต่ช่วงแรก ของการทำงานส่วนใหญ่ มักนำไปใช้จ่าย ในเรื่องอื่นๆกันก่อน กว่าจะรู้ตัวว่า ควรเก็บออม ก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ที่จำเป็นต้องใช้เ งินแบบเร่งด่วน เหตุการณ์เหล่านั้น

เป็นการเ ตื อ นสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดี แต่ก็ต้องเ สี ยเวลาไปกับการใช้จ่าย เที่ยวเตร่ไปกับจำนวนเ งิน ที่มากมหาศาลเช่นกัน เรื่องของการออมเงิ น เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึง การการันตีถึงอนาคตว่า เมื่อคุณมีเงิ นเก็บ คุณอาจจะไม่ลำบากในย ามเกษียณ หรือเมื่อย ามที่ตกงาน

แม้ว่าคุณจะมีเงิ นสวัสดิการ อ ย่ างเ งินชราภาพ หรือบำเหน็จบำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้ยังชีพได้ในอนาคต เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การออมเงิ น จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยการันตีได้ว่า คุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่ง ซึ่งข้ อ ดีของเริ่มเก็บเงิ น สามารถสรุปเป็นข้ อๆให้เข้าใจง่ายๆได้ดังนี้

1.การออมเ งินคือความมั่นคงของชีวิต

เพราะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงิ นสวัสดิการต่างๆ ที่คุณได้รับ อาจไม่เพียงพอ ต่อ การดำรงชีพ ดังนั้นหากคุณมีเ งินออม สำรองไว้ จะการันตีได้ว่า คุณจะมีเงิ นเพียงพอ สำหรับการดำรงชีวิต ในอนาคต ซึ่งสัดส่วนของเงิ นออมนั้น ควรเริ่มต้นที่ 10เปอร์เซน ของร า ยได้ในทุกๆเดือน

และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคุณมีความสามารถ ในการหาร า ยได้ ให้เพิ่มขึ้นทั้งนี้จะต้องนำกำลังกาย และประสบการณ์มาคิดคำนวณ สำหรับเงิ นออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบ ของการออมเงิ นนั้นหลากหล า ย ทั้งการฝากธนาคาร การซื้ อ กองทุนการเล่นหุ้น การซื้ อท รั พ ย์สินประเภทที่ดิน การลงทุนเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

2.ออมเ งินไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงิ นเท่าไหร่ หรือจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้น มาบ้าง ที่ทำให้จำเป็น ต้องใช้เงิ น ดังนั้นการแบ่งเงิ นออม มาเป็นเ งินสำรองฉุกเฉิน ช่วยให้คุณผ่านวิกฤต การเ งินของแต่ละคนไปได้ โดยที่ไม่ต้องกู้เงิ นจากสถาบันการเ งินหรือธนาคาร

ซึ่งต้องเ สี ยดอ กเบี้ยเพิ่ม จากเงิ นต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หล า ยคน มักมองข้าม และมักหาเงิ นสำรอง จากการกู้ยืมมากกว่าเงิ นออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี พราะการกู้เ งิน คือ การนำเ งินในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

3.ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริง ที่หล า ยๆคนคงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงานและได้เงิ นเดือนดี มีเงิ นเก็บพอจะดาวน์บ้าน ดาวน์รถมีความสามารถ ที่จะเป็นบัตรเครดิตหล า ยใบ เมื่ออายุงาน มีความมั่นคงพอ จึงทำเรื่อง เพื่อขอสินเชื่อ ในการผ่อนบ้านผ่อนรถ แต่อยู่ดีๆก็โดนเลิกจ้าง

ซึ่งมาจากเหตุผลหล า ยประการ เช่น ธุรกิจไม่สามารถ ดำเนินการได้ต่อไป เนื่องจากประสบการข า ดทุน หล า ยคนฆ่ าตัวต า ยกัน มาแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพราะไม่ได้มีแผนการสำรองเผื่อ ต้องโดนเลิกจ้าง อีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิ นสร้างแต่ห นี้

คุณอาจได้รับเงิ นบางส่วน จากสวัสดิการ ประกันสังคม หรือเงิ นชดเชยจากบริษัท เงิ นส่วนนี้ อาจจะสามารถนำไปชำระห นี้ได้บ้างส่วน บางคนต้องเก็บไว้เป็นทุน หางานทำ หรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็กๆ เช่น ค้าขา ย หล า ยคนยอมเ สี ยเครดิต ไม่ชำระห นี้ไปเลยก็มี ซึ่งเหตุเพราระ ตอนทำงานไม่รู้จักออมเงิ น ไม่วางแผนทางการเ งิน

เมื่อเกิดปัญหา ก็ไม่มีเงิ นสำรอง สำหรับตัวเอง และครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเงิ นออมไว้เสมอ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่า อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง แม้ว่าการออมเงิ นจะดูย ากไปสักนิด สำหรับบางคน แต่ให้คิดเสมอว่า ออมวันนี้ดีกว่า ลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็น

จะต้องออมทีละมาก ค่อยๆออมไว้ทีละน้อยๆ เท่าที่ทำได้ และเพิ่มไปต ามกำลังของเงิ น ที่หาได้ สะสมไปเรื่อยๆ ด้วยการเลือ กรูปแบบการออมที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง เช่น การฝากประจำ ฝากออมท รั พ ย์ ธรรมดาซื้ อสลากออมสิน ทำประกันชีวิตหรือแม้แต่เก็บในรูปท รั พ ย์สินอื่นๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิ นได้ง่าย

หรือสามารถสร้างร า ยได้ในอนาคตได้ เช่น ซื้ อที่ดิน ซื้ อทอง ซื้ อหุ้นซื้ อ กองทุนต่างๆ หากเริ่มทำการออม ตั้งแต่เริ่มทำงาน รับรองว่า เมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเ งินเลี้ยงตัวเองไปจนแก่ หรือมีทุนสำหรับ การเริ่มต้นกิจการเล็กๆ และอาจกล า ยเป็น มรดก ให้ลูกหลานได้อีก

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ต าม ที่ทำให้คุณยังไม่มีนิสัยการออมในวันนี้ เมื่อได้อ่า นบทความนี้ คุณจะมีแรงกระตุ้น ที่จะออมเ งิน มากขึ้น เพื่ออน าคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงิ น ยังเป็นเรื่องที่ดี และควรปลูกฝังต่อลูกหลาน หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ

ไม่ว่าจะยุคไหนการออมเงิ น คือสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับทุกคนช่วยให้มีหลักประกันในการใช้ชีวิต และยังช่วยให้คุณเป็นคนวางแผน การใช้จ่ายได้อ ย่ างรู้คุณค่า ของเ งิน มากขึ้น หากใครที่กำลังหลงอยู่ กับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อ ย่ างน้อยควรหัน มาฉุกคิด ถึงอนาคตกันได้แล้ว เริ่มออมวันละเล็กละน้อย

ต ามกำลังที่ทำได้ เมื่อออมเ งินเล็กๆเหล่านี้ไปทุกวัน เงิ นออมก้อนเล็กในวันนี้ จะกล า ยเป็นเ งินออมก้อนใหญ่ ในอนาคตที่จะช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างร า ยได้ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

ที่มา moneyhub stand-smiling