รู้แล้วอ ย่ าทำ 12 เรื่องที่พ่อแม่ ไม่ควรทำต่อหน้าลูก

เ ด็ กก็เหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ จะถูกแต่งเติมสีสันอะไรลงไปหลักๆแล้วก็ ต้องมาจากพ่อแม่ และเป็นคนที่มีความสำคัญกับลูกมากที่สุด ดังนั้นก็เหมือนกับว่าพ่อแม่คือต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับลูกๆ ดังนั้นเ ด็ กจึงมักจะเลียนแบบพฤติก ร ร มและซึบซับสิ่งต่างๆ มาจากพ่อแม่เต็มๆนั่นเองดังนั้นพฤติก ร ร มของพ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญกับลูกมากๆ มาดูกันว่าพฤติก ร ร มอะไรบ้างที่ไม่ควรทำต่อหน้าลูกพ่อแม่คือบุคคล ที่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด

1.เกี่ยงกันทำหน้าที่

ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูกหรือว่าจะเป็นหน้าที่ภายในบ้าน อ ย่ าเกี่ยงกันทำ เ พ ร า ะนั่นจะแสดงถึงความไม่สามัคคีกันของพ่อแม่ จะทำให้ลูกรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญจากพ่อแม่นั่นเอง และ อาจทำให้ลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขา ในกรณีที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูก แต่หากเป็นหน้าที่งานในบ้าน จะทำให้ลูกรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้ ไม่ใช่หน้าที่ จะทำให้เขากล า ยเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ ของตัวเองในอนาคตได้

2.พูดจาไม่สุภาพให้ลูกได้ยิน

พ่อแม่ก็เปรียบเหมือนครูคนที่หนึ่ง ดังนั้นลูกจะเรียนรู้จากพ่อแม่ เป็นอันดับแรก คำพูดของพ่อและแม่จึงมีความสำคัญค่อนข้างมาก หากพ่อและแม่พูดจา ห ย า บ ค า ย ต่อหน้าลูก ลูกจะจดจำและ พูดต าม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว จะไปโ ท ษใครได้ในเมื่อ คุณเองเป็นตัวอ ย่ างให้เขาเองนี่นา

3.เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

การเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นต่อหน้าลูก จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า คนอื่น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นปมในใจของลูก ซึ่งอาจส่งผลใน ร ะ ย ะ ย า ว ทำให้ลูกข า ดความมั่นใจในตัวเอง หรือในบางกรณีอาจจะทำให้ลูก มีความกดดันจนกล า ยเป็นเ ด็ กเก็บกดได้นั่นเอง

4.ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

การที่พ่อและแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกจะทำให้ความรู้สึกทั้งหมด ตกไปอยู่ที่ลูก ยิ่งถ้าเป็นเ ด็ กเล็ก เขาจะรู้สึก แ ย่ และอาจจะคิดว่า เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกัน อีกอ ย่ างที่สำคัญคือ ลูกจะเ สี ยใจมากเ พ ร า ะทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นคนที่เขารัก และเขาาคงไม่โอเคแน่ๆที่ต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแน่นอน

5.ตำหนิพ่อหรือแม่ให้ลูกฟัง

จงคำนึงไว้เสมอว่าไม่ว่าพ่อหรือแม่ ต่างล้วน มีความสำคัญและ เป็นที่รักของลูก ดังนั้นการที่พ่อหรือแม่พูดถึงอีกฝ่ายในทางลบ จะทำลูกรู้สึกผิ ดหวังและรู้สึกไม่ดี หากรับฟังอยู่บ่อยๆครั้ง อาจจะทำให้ลูกมีรู้สึกไม่ดีต่อพ่อหรือแม่ได้ และลูกจะรู้สึกว่าเขาข า ดคนใดคนนึงไปนั่นเอง

6.ดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หรือ สู บ บุห รี่ ต่อหน้าลูก

เ ด็ กจะมีพฤติก ร ร มเลียนแบบพ่อแม่โดยตรง หากคุณดื่มสิ่ง มึ น เ ม า หรือ สู บ บุ ห รี่ ต่อหน้าลูกแล้วนั้น จะทำให้เขาจดจำและทำต าม ซึ่งถึงตอนนั้น และจะตำหนิลูกก็คงจะทำได้ไม่เต็มปากเ พ ร า ะคุณเองก็ทำเป็นตัวอ ย่ าง ให้กับเขา เขาจะรู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิ ดหรือไม่ควรทำ และที่สำคัญเ ด็ กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ ค วั น พิ ษ จ า ก บุ ห รี่ จะทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ของลูกอีกด้วยนะคะ

7.ตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ

เ ด็ กมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงว่าอาจจะรับแ ร งกดดัน ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง ซึ่งการตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ อาจทำให้ลูกมีความกดดันสูง ในเ ด็ กบางคนอาจจะมีพฤติก ร ร มต่อต้าน อ ย่ างเช่น กล า ยเป็นเกเรไปเลย หรือในบางคนอาจจะเป็นเ ด็ กที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าและไม่เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่

8.จ้องจอทีวีหรือจอมือถือมากกว่าจ้องมองดูลูก

เวลาที่อยู่กับลูกก็ควรใช้เวลากับลูกให้มาก โดยเฉพาะลูกที่ยังเล็กอยู่ ลูกจะรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจจากพ่อแม่ เขาจะไม่รู้สึกว่าเขามี ความสำคัญน้อยกว่าสิ่งต่างๆรอบตัว หากคุณจ้องจอทีวีหรือ จอมือถือมากกว่าการใช้เวลากับลูก อาจจะทำให้เขารู้สึกว่า ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่นั่นเอง

9.แสดงความ รุ น แ ร ง ต่อหน้าลูก

จริงๆแล้วไม่ควรจะแสดงความ รุ น แ ร ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังลูก หรือ พูดง่ายๆก็คือไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมของเราเลยเ สี ยด้วยซ้ำ แล้วหากยิ่งแสดงออ กมาต่อหน้าลูก ลูกจะเกิดอาการหวาดกลัว ซึ่งจะทำให้เ ด็ กกล า ยเป็นคนขี้ระแวงและหวาดกลัวง่าย ส่งผล โดยตรงกับจิตใจของเ ด็ ก แถมยังส่งผลให้ลูกกล า ยเป็นเ ด็ กก้าวร้าว หรือในบางกรณี ลูกจะกล า ยเป็นเ ด็ กเก็บกด อาจจะไม่ได้ แสดงออ กต่อหน้าพ่อแม่ แต่อาจจะไปแสดงออ กเมื่ออยู่ข้างนอ ก กับคนอื่นก็เป็นได้

10. โ ก ห ก ลูก

อ ย่ า โ ก ห ก ลูกเ พ ร า ะว่าลูกจะรู้สึกว่าการ โ ก ห ก เป็นเรื่องไม่ผิ ดอะไร จะทำให้เ ด็ กเคยชินกับการ โ ก ห ก จนติดเป็นนิสัย ควรจะใช้เหตุผลคุยและ อธิบายกับลูกมากกว่าที่จะใช้วิ ธีการ โ ก ห ก ลูก เ ด็ กมีความคิดและ สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้ แต่ต้องรู้จักใช้เหตุผลและ รู้จักที่จะใช้คำพูดดีๆกับลูก

11.แสดงอารมณ์ด้านลบต่อหน้าลูก

เ ด็ กสามารถซึมซับอารมณ์จากพ่อแม่ได้โดยตรง หากคุณมีปัญหา เ ค รี ย ด หรือ ไม่สบอารมณ์มากจากนอ กบ้าน อ ย่ าเอาปัญหาเหล่านั้น มาแสดงออ ก ทางสีหน้าหรืออารมณ์ต่อหน้าลูกเ พ ร า ะลูกจะรับรู้ได้ถึงว่าคุณกำลัง ไม่มีความสุข แน่นอนว่าลูกคงจะรู้สึกไม่ดี และอาจจะทำให้ลูกไม่กล้า ที่จะพูดหรือบอ กเล่าอะไรกับคุณ เ พ ร า ะคุณเป็นคนสำคัญของเขา เขาจะไม่อย ากให้คนที่เขารักต้องมีปัญหาหรือต้องรับความ เ ค รี ย ด อะไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

12.ตอบคำถามลูกไปมั่วๆเพื่อตัดความรำคาญ

เ ด็ กส่วนใหญ่ต่างต้องเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และนั่นเองที่ทำให้ลูกมี ความสงสัยกับสิ่งรอบตัวตลอ ดเวลา เมื่อไม่รู้ขาจะถาม ซึ่งคนแรก ที่จะถามก็คงต้องเป็นพ่อและแม่ เ พ ร า ะคุณเป็นคนที่ใกล้ตัวและ เขาให้ความสำคัญกับคุณที่สุดด้วยนั่นเอง การตอบคำถามสิ่งต่างๆ ที่ลูกถามนั้น ควรตอบอ ย่ างตั้งใจและใช้เหตุผลกับลูก อ ย่ าตอบไปมั่วๆ เพื่อตัดความรำคาญ เ พ ร า ะจะทำให้ลูกไม่กล้าที่จะถาม หรือ อาจจะได้รับข้ อมูลที่ทำให้ลูกเข้าใจผิ ดซึ่งจะส่งผล ไปยังในอนาคตของลูกด้วย เลี้ยงลูกต้องใช้ความเข้าใจ และร ะ มั ด ร ะ วั งทั้งคำพูดและการกระทำ เ พ ร า ะเ ด็ กคือผ้าขาวที่รอ การแต่งเติมสีสันอยู่นะคะ

ที่มา akerufeed verrysmilejung