แก่ตัวไปชีวิตจะดียังไง ถ้าเรามีเ งิ นเก็บมากๆ

ถ้าพูดถึงเรื่องการออมเ งิ น เรามักจะเห็น มีคนแนะนำเ ท ค นิ คการออมดีๆ มากมาย ที่ถ้าได้เอาไปใช้จริงจังจะทำให้เรามีเ งิ นเก็บในระดับนึงเลย วันนี้เราจึงจะพาาดูถึงข้ อ ดีในการมีเ งิ นเก็บกันบ้าง จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย

1.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหล า ยคนที่ต้องให้ลูกหลาน มาคอยดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเ งิ นออมเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เ พ ร า ะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออ กไป ซึ่งหากเรามีเ งิ นเก็บออมเราจะสามารถนำเ งิ นนั้น มาใช้จ่ายใน ย า ม เ จ็ บ ป่ ว ย หรือใน ย า ม ที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานใน ย า ม เดือ ดร้อนอีกด้วย

2.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเ งิ นออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ เ จ็ บ ป่ ว ย จากปัญหา สุ ข ภ า พ หรือธุรกิจประสบปัญหา จนข า ดสภาพคล่องทางการเ งิ น ซึ่งการเก็บออมเ งิ นจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เ พ ร า ะสามารถใช้เ งิ นเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

3.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเ งิ น คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เ งิ นล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเ งิ น เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเ งิ นล่วงหน้า เพื่อ การใช้จ่าย ย า ม เ ก ษี ย ณ อายุ หรือ ย า ม แก่ตัวลง การออมเพื่อ การศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว

การออมเพื่อ ซื้ อ ที่อยู่อาศัยหรือท รั พ ย์สินส่วนบุคคล เช่น การ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ซื้ อ คอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ ล ง ทุ น การเลือ กฝากประจําเพื่อเ งิ นปันผลและกำไร ไปจนถึง ด อ ก เ บี้ ย จากการเก็บออม

4.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น โดยที่ไม่กระทบในส่วนของร า ยได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว คน มักจะนิยมออมเ งิ นไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ทางด้านการเ งิ นต่าง ๆ เช่น การข า ดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อ
ย า ม ข า ด ร า ย ไ ด้ ตกงานหรือมีเรื่องต้อง ใช้เ งิ นก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

5.สามารถดำเนินชีวิตได้อ ย่ างอิสระ เมื่อมีเ งิ นออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเ งิ นเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใน ย าม ฉุ ก เ ฉิ น หรือค่าใช้จ่ายเมื่อ ย า ม แก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อ ย่ างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เ พ ร า ะไม่ต้องเหนื่อย ทุ่มแรง ล ง ทุ น ทำงานหนักเหมือนอ ย่ างตอนที่ยังไม่มีเ งิ นเก็บ

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เ งิ นออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศที่มีการออมเ งิ นในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อ ย่ างรวดเร็ว เ พ ร า ะสามารถนำเ งิ นที่เก็บออม ไป ล ง ทุ น เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเ งิ นทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เ งิ นออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการ ล ง ทุ น ภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

สู ต รการออมเ งิ น เริ่มต้นการออมเ งิ นแบบไหนได้บ้าง

สำหรับ มือใหม่หัดออมเ งิ นในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีเช่นนี้ แน่นอนว่าหล า ยคนคงหาเ งิ นได้อ ย่ างย ากลำบาก ประกอบกับข้าวของเครื่องใช้ต่างมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรอบด้าน เข้ามาแทรก เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อ การเก็บออมเ งิ น แต่ถึงอ ย่ างนั้น ยังมีวิ ธีการออมเ งิ นแบบง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำได้ เพียงแค่เลือ กวิ ธีออมเ งิ นให้เหมาะ กับตนเองเท่านั้น โดยสู ต รการออมเ งิ นที่น่าสนใจ มี ดังนี้

เก็บเ งิ นไว้สัก 10เปอร์เซน ของร า ยได้ที่ได้รับ

โดยสามารถ เก็บเข้าธนาคาร อาจเป็นในรูปแบบของบัญชีเ งิ นฝากประจำไปจนถึงบัญชีเ งิ นฝากแบบทั่วไปที่ใช้เก็บออมเ งิ นโดยเฉพาะ ส่วนเ งิ นที่เหลือจากการเก็บออมก็นำไป กระจายร า ยจ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอ แต่หากใครที่มีร า ยจ่ายมากไม่สามารถเก็บได้ถึง 10เปอร์เซน ก็ควรเริ่มต้นเก็บอ ย่ างน้อย 5เปอร์เซน

อ ย่ าพกเ งิ นสดทีละมาก ๆ

แน่นอนว่า หล า ยคนติดเป็นนิสัยเมื่อถือเ งิ นสดจำนวน มาก ก็จะใช้เ งิ นในมืออ ย่ างเพลิดเพลินจนลืมคิดไปว่าเราใช้เ งิ นไปมากขนาดไหนแล้ว ดังนั้น วิ ธีการที่จะช่วยให้เรา เก็บออมและใช้เ งิ นได้น้อยลง นั่นก็คือ การพกเ งิ นให้น้อยลง เพื่อเป็นการจำกัดการใช้เ งิ นของตัวเอง ลองเริ่มกับตัวเองง่าย ๆ ว่าควรใช้เ งิ นวันละเท่าไหร่ และควรใช้ ไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ต่อวัน จะถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการออมเ งิ นของคุณได้เป็นอ ย่ างดีพร้อมทั้งฝึกนิสัยการใช้เ งิ นได้ด้วย

จัดต ารางการออมเ งิ น

การจัดต ารางการออมเ งิ นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยการออมเ งิ นที่ได้ผลค่อนข้างมาก คือ การจัดต ารางการออมเ งิ น การใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวันแน่นอนว่า คุณอาจมีการคำนวณค่าใช้จ่ายร า ยวัน หรือร า ยสัปดาห์ อาจทำต ารางการออมเ งิ น เช่น เก็บเ งิ นวันละ 20-30 บ า ท หรือเก็บเ งิ นอาทิตย์ละ 100-200 บ า ท เป็นต้น

เปิดบัญชีเ งิ นฝากประจำแบบ ร ะ ย ะ ย า ว

อีกหนึ่งช่องทางยอ ดนิยมสำหรับการเก็บออมสำหรับใครหล า ยคน ตัดปัญหาการมีเ งิ นติดไว้กับตัวแล้วต้องใช้จ่าย นั่นก็คือ การฝากประจำ ร ะ ย ะ ย า ว อาจจะเริ่มต้นที่ 1-2 ปี แล้วแต่เราเป็นคนกำหนด ซึ่งการเปิดบัญชีเ งิ นฝากประจํา ร ะ ย ะ ย า ว จะช่วยให้เราสามารถเก็บออมเ งิ นได้อ ย่ างสม่ำเสมอ อีกทั้งรับประกันได้ว่าเรามีเ งิ นเก็บอ ย่ างแน่นอน

การออมเ งิ นถือได้ว่าเป็นความสุขอ ย่ างหนึ่งสำหรับใครหล า ย ๆ คนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บออมเ งิ นเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ย า ม เกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ เนื่องจากเ งิ นถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน หรือในยุคเศรษฐกิจ ย่ำ แ ย่ เช่นนี้ ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการเ งิ น เ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น หรือ การยืมเ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น

การเลือ กสมัครสินเชื่อบัตรกดเ งิ นสด เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กยอ ดนิยมที่มีอัตรา ด อ ก เ บี้ ย ไม่สูง มีวงเ งิ นสำหรับนำไปใช้จ่ายใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น นอ กจากนี้ในปัจจุบันคุณยังสามารถ สมัครบัตรกดเ งิ นสดทางอ อ น ไ ลน์ ได้ง่าย ๆ และมีร า ยละเอียดต่าง ๆ ให้คุณศึกษาก่อนตัดสินใจเลือ กสมัครบัตรกดเ งิ นสด สำหรับการยืมเ งิ น ฉุ ก เ ฉิ น ไว้ใช้ ใน ย า ม จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องพบเจอ กับปัญหาเช่นนี้ด้วย

ที่มา ktc.co.th verrysmilejung