ความกตัญญู ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยเ งิ นเสมอไป

ว่ากันว่าความกตัญญู เป็นสิ่งที่ดี ที่ไม่มีใครเถียงแน่นอน มันดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพใจ มันช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่การที่ถูกปลูกฝังจากการเลี้ยงดูด้วยฐานความเชื่อของความกตัญญู มีหล า ยวิจัยหล า ยๆ ชิ้น มองไปในทางเดียวกันว่า ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมด เราต้องแยกให้ออ ก กตัญญู ต่างจาก การติดห นี้ เป็นเรื่องเ จ็ บป ว ดที่พ่อแม่หล า ยครอบครัว มองลูกเป็นการลงทุนระยะย าว เป็นสินท รั พ ย์ที่มีราคา

มีสินสอ ดในราคาโขกสับซึ่งล้วนต้องการภาวะคืนทุนในภายหลัง ทำให้ลูกหลานรู้สึกถึงสภาวะการเป็นห นี้ทางใจ ที่ต้องทดแทนไปมาเป็นสภาวะถาวร ใครช่วยมาต้องช่วยกลับ ต่อให้เขาร้ า ยแค่ไหนก็ต าม แต่หากคุณสับสน ระหว่าง กตัญญูกับการเป็นห นี้ คุณจะต้องเหนื่อยกว่าเดิมเป็นทวีคูณเพราะความวิตกกังวล มักเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังระหว่างเจ้าห นี้และลูกห นี้ไม่มีทางเติมเต็มให้กันได้

หรือสวนทางกัน บุญคุณไม่มี อัตราแลกเปลี่ยน ไม่แปลกเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเผชิญหน้ากับจุดแตกหักทางความสัมพันธ์ ความย ากจนถ่ายทอ ดพันธุกร ร มผ่านพฤติก ร ร ม เมื่อพ่อแม่ย ากจนจึงเลี้ยงลูกเพื่อหวังพึ่งพิงระหว่างทางก็สร้างห นี้สินพะรุงพะรัง คิดเพียงวันหนึ่งลูกเติบโตหาเ งิ นได้ จะช่วยจัดการตรงนี้ คิดดูว่า ชีวิตพึ่งจะเริ่มต้นตั้งตัว ก็เจอภาระก้อนโตแล้ว หากวันหนึ่งลูกมีครอบครัวมีลูกเอง

ภาระก็จะเพิ่มเข้ามาอีก ต้องทำงานหนักแค่ไหนถึงจะเพียงพอช่วยเหลือตั้งหล า ยขา จนสุดท้ายข า ดสภาพคล่องจึงต้องสร้างห นี้ วนลูปวงจรภาระสิค่ะ สิ่งที่ควรทำคือ สร้างกรอบความคิดใหม่ เพื่อให้ความจนนี้มันจบที่รุ่นเรา เริ่มจากตัวเราเอง อ ย่ าสร้างห นี้เพื่อส่งเ งิ นให้ที่บ้าน ควนเจรจากับที่บ้าน เล่าให้ฟังให้เข้าใจ หากจะมีคนอื่น มาว่าเรา อ กตัญญู ก็ช่างเขาหากครอบครัวเราเองเข้าใจ เพราะชีวิตต้องเราตัวเองให้รอ ดก่อน

ถึงจะช่วยครอบครัวได้ ช่วยคนอื่นได้ บางที่อาจจะมองว่าเราเห็นแก่ตัว แต่เราก็ไม่ควรไปสร้างห นี้เพื่อให้คนอื่นสบายแต่ตัวเองต้องเดือ ดร้อน คำว่ากตัญญู ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยเ งิ นเสมอไป อ ย่ าให้ที่บ้านเ ส พติดภาวะพึ่งพิง หากยังมีกำลังก็ช่วยกันหาร า ยได้ดูแลตัวเองกันไป ไม่มีเ งิ นยื่น มือให้คำปรึกษาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย นี่ก็เป็นการแสดงความกตัญญู อีกทางหนึ่งเหมือนกัน ความกตัญญูเป็นสิ่งสวยงาม แต่ไม่ใช่ข้ ออ้างในการผลักภาระอันหนักอึ้งให้ใครเพียงคนใดคนหนึ่ง อ ย่ าให้คําว่า กตัญญู ต้องทําร้ า ยหรือทําล า ยชีวิตของลูก ทุกอ ย่ างต้องมีเหตุและผลที่สมเหตุสมผลนั่นเอง

ที่มา fakhaikid parinyajai