6 โถการเก็บเ งิ นที่เปลี่ยนคุณ ให้เป็นเ ศ ร ษ ฐี

ถ้าพูดถึงการเก็บเ งิ นหล า ยคนแทบไม่อย ากจะพูดถึง เ พ ร า ะทำได้ไม่ง่ายเลย หล า ยคนลองมาหล า ยวิ ธีแต่สุดท้ายก็ล้มเหลว วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งวิ ธีที่อย ากจะให้เพื่อนได้ลองนำไปทำกันอีกครั้งมันอาจจะทำให้เรานั้น มีเ งิ นเก็บขึ้น มาได้

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น การออมเ งิ นได้นั้น สิ่งแรกที่สำคัญคือ การบริหารเ งิ นที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง เ พ ร า ะถ้าหากเรามัวแต่สนใจในเรื่องของการออมเ งิ นจนไม่ได้มองถึงจุดอื่นในที่สุด แล้วเ งิ นที่เก็บออมไว้ก็ต้องถูกใช้จ่ายออ กไปอยู่ดี วันนี้ก็เลยขอหยิบเอาวิ ธี การบริหารร า ยได้แบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้จริง แถมยังเป็นวิ ธีที่ช่วยบริหารเ งิ นอ ย่ างมีประสิทธิภาพ

โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน การเ งิ น มากมาย วิ ธีนี้เรียกว่า JARS System ค่ะ JARS System เป็นหนึ่งในวิ ธีการบริหารเ งิ นที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นขึ้นโดย T Harv Eker นักพูดและนักคิดทางด้านการเ งิ นการล ง ทุ น เจ้าของหนังสือ S e c r e t s of the Mil lion a i r e Mind เมื่อปี 2007 ซึ่งเป็นวิ ธี ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากวิ ธีหนึ่ง ใจความสำคัญของทฤษฎีนี้

คือ การแบ่งร า ยได้ที่ได้รับทั้งหมดต่อเดือนออ กเป็น 6 ส่วน โดย T Harv Eker ได้ใช้โหล เป็นสัญลักษณ์แทนในแต่ละส่วน และในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีเปอร์เซนต์ในการแบ่งร า ยได้ที่แตกต่างกันดังนี้

โหลใบที่ 1 โหลเพื่อความจำเป็น

เ งิ นในส่วนนี้ เป็นเ งิ นที่จะถูกแบ่งไว้ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ก่อให้เกิดร า ยได้เพิ่มเติม เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมันรถ และห นี้สินต่าง ๆ โดยคิดเป็น 55เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 2 โหลเพื่อ การพักผ่อน

10เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมดในส่วนนี้จะเป็นเ งิ นที่นำไปใช้จ่ายส่วนตัวต ามใจชอบ ถือเป็นรางวัลสำหรับความเหนื่อยย ากในการทำงานแต่ละเดือน เป็นเ งิ นที่คุณ จะสามารถใช้ได้อ ย่ างอิสระโดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง

โหลใบที่ 3 โหลเพื่อ การล ง ทุ น

เพื่อความมั่ น ค งทางการเ งิ นย ามเกษียณ การล ง ทุ นถือเป็นเรื่องสำคัญและข า ดไม่ได้ โดยการล ง ทุ น มีอยู่หล า ยรูปแบบให้เลือ กต ามความชอบ อาทิ กองทุน, หุ้น, ประกันแบบสะสมท รั พ ย์, เ งิ นฝากด อ กเ บี้ ยสูง, สลากออมสิน หรือ การซื้ อสินท รั พ ย์เพื่อเก็งกำไร เป็นต้น โดยคิดเป็น 10 เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด

โหลใบที่ 4 โหลเพื่อ การแสวงหาความรู้

ไม่มีคำว่า สายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ดังนั้น ลองแบ่งเ งิ นสัก 10เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด ผันเป็นเ งิ นเพื่อ การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งไม่จำเป็น ต้องจำกัดอยู่ที่การสมัครเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้ อหนังสือ การอบรมสัมมนา และการเข้าเวิร์กช็อปในสิ่งที่ตัวเองสนใจ

โหลใบที่ 5 โหลเพื่อ การให้

การอยู่ร่วมกันในสังคมเราควรรู้จัก แ บ่ ง ปั น ฉะนั้น เราควรจัดสรรเ งิ น 5เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด เพื่อ บ ริจ า ค หรือให้การช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวมถึงซื้ อของขวัญ ให้กับคนใกล้ชิดในโอกาสพิเศษ เป็นต้น

โหลใบที่ 6 โหลเพื่อ การออม

การวางแผนและตั้งเป้าหมายค่าใช้จ่ายในระยะย าว เช่น เบี้ยประกันชีวิต ต่อประกันรถยนต์ ซื้ อบ้าน วางแผนแต่งงาน ค่าเล่าเรียนของลูก เป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นเราควรจัดสรรเ งิ น 10เปอร์เซน ของร า ยได้ทั้งหมด เพื่อเก็บออมไว้ใช้ต ามแผนที่ได้วางไว้ หากคุณเก็บเ งิ นได้อ ย่ างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้จ่าย คุณจะสบายใจเ พ ร า ะ มีเ งิ นใช้จ่าย โดยไม่ต้องไปหยิบยืมคนอื่น ให้เป็นห นี้อ ย่ างไรก็ต าม นอ กจากการออมเ งิ น เพื่อใช้จ่ายในระยะย าวแล้วหากลองมองไกลกว่านั้น วันใดที่เราอายุ 60 ปี ก้าวสู่วัยเกษียณที่ สุ ข ภ า พ อาจเริ่มทรุดโทรม ไม่ได้มีเรี่ยวแรงทำงานเหมือนตอนนี้

เราจะทำอ ย่ างไร แล้วเราเตรียมเ งิ นออมไว้เพียงพอสำหรับอนาคตแล้วหรือไม่ ยิ่งถ้าใครมีร า ยได้ไม่แน่นอน เมื่อถึงเวลาเกษียณ คิดไว้หรือยังว่าหาเ งิ นที่ไหน มาซื้ อหาอาหาร จะหาเ งิ นที่ไหน มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เ พ ร า ะไม่ได้มีบำเหน็จ-บำนาญเหมือน ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัท แต่ปัญหานี้จะหมดไป

เพียงคุณออมเ งิ นกับกองทุน การออมแห่งชาติ (กอช.) ที่สามารถเริ่มออมขั้นต่ำแค่ 50 บาท แถมยังมีความยืดหยุ่นสูง มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย ไม่บังคับต้องส่งทุกเดือน โดยที่ยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนเดิม อีกทั้งยังได้เ งิ นสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100เปอร์เซน

และผลตอบแทน จากการล ง ทุ น ช่วยให้อุ่นใจว่าจะมีเ งิ นบำนาญใช้เมื่อถึงวัยเกษียณแน่นอน ถือเป็นการบริหารจั ด ก า ร ร า ยได้ ที่น่าสนใจไม่น้อย แถมยังเป็นวิ ธีที่ดูแล้วไม่ โ ห ด ร้ า ย เกินไป สำหรับคนที่มีร า ยได้น้อย อีกด้วย ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะปรับเปลี่ยนวินัยการเ งิ น และอย ากจะสร้างพื้นฐาน ทางการเ งิ นที่ดีไว้ตั้งแต่วันนี้จนถึงย ามเกษียณ ลองบริหารเ งิ นแบบ 6 โหลกันดูนะคะ

ที่มา m o n e y.k a p o o k  yindeeyindee