5 สิ่งที่ต้องเริ่มทำ ถ้าอย ากร ว ย

ถ้าถามว่าใครบ้างไม่อย ากร ว ยคงจะไม่มีเ พ ร า ะใครๆก็อย ากร ว ยกันทั้งนั้น แต่คนเรานั้นเกิดมาไม่ได้ร ว ยกันทุกคน แต่ก็ใช่ว่าคนที่ยังไม่ร ว ยจะร ว ยไม่ได้ วันนี้เราเลยมีสิ่งที่คนอย ากร ว ยต้องเริ่มทำมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

5 ขั้ น ต อ นวางแผนการเ งิ นที่ต้องทำ ถ้าคุณอย ากร ว ย

1 กำหนดเป้าห ม า ย ระยะสั้น กลาง ย าว

กำหนดเป้าห ม า ย ที่เราต้องการในแต่ละช่วงเวลานั้น มีอะไรบ้าง และหาวิ ธีทำให้บรรลุเป้าห ม า ยให้ได้

เป้าห ม า ยระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี

เป้าห ม า ยระยะกลาง 35 ปี

เป้าห ม า ยระยะย าว 5 ปีขึ้นไป

2 รู้ตัวเองก่อนว่าต้องการอะไร

ถามตัวเองก่อนว่า เราต้องการอะไรบ้าง ทางด้านการเ งิ น และ เ ร า มี เงื่อนไข หรือ ข้อจำกัด อะไรที่ยังขัดขวางสิ่งที่เรา ต้องการอยู่บ้าง

3 วางแผนสัดส่วนการใช้เ งิ นให้เหมาะสมกับเป้าห ม า ย

ถ้าเป้าห ม า ยของเราต้องการใช้เ งิ น มาก นั่นแปลว่า เราต้องสร้าง รายได้เพิ่ม หรือลดรายจ่าย เพื่อให้เ งิ นออมเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น ก็นำเ งิ นออมไปลงทุนให้งอ กเงยต่อไป

4 ปฏิบัติต ามแผนการที่วางไว้อย่ างเคร่คครัด

ความสำเร็จทั้งหมดนั้น เริ่มต้นจาก วินัย ที่หล่อหลอมให้เป็น นิ สั ย ประจำ ของเรา ถ้าหากทำได้ต ามที่วางแผนไว้อย่ าง เคร่งครัด โอกาสที่จะสำเร็จก็มีมากแน่นอน

5 ปรับปรุงแผนการอย่ างสม่ำเสมอ

ถ้าหากว่าแผนที่ปฏิบัติต ามในข้อสี่นั้น มีความผิ ดพลาดไม่เป็นไป ต ามที่วางไว้ เราต้องทำการปรับปรุงแผนการอย่ างต่อเนื่อง เพื่อ ให้สอ ดคล้องกับสิ่งที่เราตั้งใจ

ที่มา thewayoflife